skip to Main Content

Schoolkeuze is vaak niet eenvoudig. Daarom staat de school open voor ouders die informatie willen over ons onderwijs.

Rondleiding
Als u zich wilt oriënteren en de sfeer op school wilt proeven, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding onder schooltijd. Tijdens die rondleiding krijgt u informatie over de school.

Oriënterend gesprek
Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over de achtergronden en doelstellingen van onze school. U wordt op de hoogte gesteld van afspraken, regels, gewoontes en gebruiken van onze school. U kunt uw vragen stellen over het onderwijs op school en de dagelijkse gang van zaken. Rondleiding en oriënterend gesprek kunnen ook samenvallen.

Plaatsing 4 jarige kleuters
Met ouders van nieuwe kleuters wordt een kennismakingsafspraak gemaakt. Tijdens de kennismaking leggen we uit wat het vrijeschoolonderwijs op onze school inhoudt en geven we informatie mee. Besluit u aansluitend om uw kind naar onze school te laten gaan, dan kunt u met de kleuterleerkracht een afspraak maken voor een vervolggesprek. Besproken wordt o.a. het moment van instroom en eventuele dagen waarop uw kind komt wennen. Inschrijving is pas definitief als beide ouders het inschrijfformulier hebben ingevuld en ondertekend hebben ingeleverd. U krijgt een bevestiging van de administratie. Onderdeel van de aanmelding is het invullen van een vragenlijst met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. Dit formulier is per 1 augustus 2014 wettelijk verplicht gesteld in het kader van de wet Passend Onderwijs.

Leerling van een andere school (zij-instroom)
Wanneer een leerling afkomstig is van een andere school, dan wordt er altijd voor inschrijving contact opgenomen met de school van herkomst. Als een kind een zorgdossier heeft, dan wordt de intern begeleider betrokken bij de aannameprocedure. Als wij de zorg die uw kind nodig heeft niet kunnen bieden, dan kan dat een reden zijn om uw kind door of terug te verwijzen.
Onderdeel van de aannameprocedure is dat wij kinderen een week uitnodigen bij ons op school. Aan het eind van deze week kunt u als ouder besluiten om uw kind(eren) niet bij ons in te schrijven. In een enkel geval besluiten wij om een kind niet aan te nemen. Reden kan zijn dat tijdens de wenweek is geconstateerd dat er geen aansluiting is bij de kinderen van de klas, er zorg is w.b. gedrag en/of er op cognitief gebied zorg is, dusdanig dat wij hieraan geen invulling kunnen geven. Als bij de aanmelding blijkt dat er een onderzoek loopt op de school van herkomst wachten wij de uitkomst van dit onderzoek af voordat we een kind plaatsen. De reden hiervan is dat we aan de hand van de uitkomst van het onderzoek willen kijken of wij invulling kunnen geven w.b. de leervraag en ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Back To Top