Ouderavond
Op een ouderavond, waarop alle ouders van een klas zijn uitgenodigd, spreekt de leerkracht over de achtergronden en de pedagogiek van de school. Wij verwachten dat er van elke leerling ten minste 1 ouders aanwezig is tijdens deze avonden.
In de onderbouw wordt verteld over de lesstof i.v.m. de ontwikkeling van de kinderen. Ook allerlei zaken die de klas en de school aangaan komen ter sprake. Ouders kunnen vragen stellen en er kan werk van uw kind bekeken worden.

Oudergesprekken
Twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd om met de leerkracht de vorderingen en ontwikkeling van hun kind te bespreken.

Afspraak met de leerkracht
Als het nodig is kunt u tussendoor een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek over uw kind. Het kan ook zijn dat de leerkracht op eigen initiatief een afspraak met u maakt om bepaalde zaken met u te bespreken.

Algemene ouderavond
Elk jaar wordt er een algemene ouderavond gehouden voor alle ouders. Tijdens deze avond wordt er informatie gegeven over de school(ontwikkeling), de MR vertelt over haar werkzaamheden en vindt de financiële verantwoording plaats voor wat betreft de besteding van de ouderbijdrage. Het tweede deel is een thematisch deel.

Weekbericht
Elke vrijdag krijgen alle ouders via de mail het weekbericht toegestuurd. Hierin wordt de agenda voor de komende periode vermeld en wordt u op de hoogte gehouden van actualiteiten binnen de school.

Ouders in de school
Op de Stroeten voelen kinderen, medewerkers en ouders zich thuis. Van ouders wordt een actieve betrokkenheid gevraagd. Betrokkenheid van ouders bij de school is kenmerkend voor het vrijeschoolonderwijs. Het gaat bij ons niet alleen om onderwijs, maar ook om de opvoeding. Daarbij hebben we elkaar hard nodig.

Medewerkers staan open voor gesprekken met ouders en waarderen de inbreng. Samenwerking met ouders is essentieel als het gaat over het onderwijs, de begeleiding en de opvoeding van leerlingen. Ook door belangstelling voor en medewerking aan activiteiten is er voor ouders in de school een rol. Van hen wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs onderschrijven.

Bij het oriënterend gesprek worden ouders al geïnformeerd over het belang van de betrokkenheid bij de school. Er zijn werkgroepen waar ouders zitting in kunnen nemen.

Medezeggenschap
Op de Stroeten is er een actieve Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit drie ouders en drie medewerkers. Zes maal per jaar heeft de MR overleg met de directie over tal van (bestuurlijke) zaken die binnen de school spelen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies– of instemmingsrecht. Het ouderdeel vertegenwoordigt de ouders van de school. In het weekbericht doet de MR geregeld verslag van haar activiteiten. Door het houden van verkiezingen worden oudervertegenwoordigers formeel gekozen.

De MR vergadering is openbaar. Zowel ouders als medewerkers mogen bij de vergadering aanwezig zijn.