Klassen/groepen

Wie onze school binnenloopt ziet, net als op een ‘gewone’ basisschool, klaslokalen met een groep kinderen en een medewerker. Een verschil is dat we op de Stroeten niet spreken van een ‘jaargroep’, maar van klassen. Momenteel hebben we twee kleuterklassen (groep 1-2) en drie combinatieklassen: klas 1-2 (groep 3-4), klas 3-4 (groep 5-6)  en klas 5-6 (groep 7-8)

Kleuters

In de kleuterpedagogie vormen nabootsing en ritme belangrijke pijlers. Er is nog geen sprake van een kritisch tegenover de omgeving staan, zoals op latere leeftijd. Onbevangen de wereld tegemoet treden is de grondhouding van het jonge kind. Vanuit de voorgeboortelijke wereld neemt het kind de gave van de nabootsing mee, in een vanzelfsprekend vertrouwen dat het hier een wereld zal aantreffen die goed is. Aan de opvoeder de opgave dat waar te maken. Herhaling en ritme geven niet alleen structuur aan het leven, maar bieden ook houvast en geven zekerheid en vormen een belangrijke bijdrage aan een veilige leefomgeving. Door de handelingen ritmisch te laten terugkeren, ontwikkelt zich ook een tijdbeleven bij het jonge kind. In de kleuterklas gebeurt dat door de dagelijkse en wekelijkse activiteiten steeds op vaste tijden te laten plaatsvinden. Door de intensieve aandacht voor de jaarfeesten ontwikkelt het ook een gevoel voor het jaarritme. In de kleuterklas besteden de leerkrachten extra tijd aan het specifieke dat de oudere kleuter vraagt: ontluikende geletterdheid en gecijferdheid, evenals aan het taakgericht werken en gerichter oefenen van de fijne en grove motoriek. Denk hierbij aan:

 • touwtjespringen, balspelen, hinkspelletjes etc.
 • oefenen van de concentratie d.m.v. kleine oefeningen en taakjes ter ondersteuning van het voorbereidend taalonderwijs, bijvoorbeeld klank– en rijmspelletjes.
 • spelen waarbij tellen en getallen belangrijk zijn; bijvoorbeeld winkeltje spelen, bakken (wegen) e.d.
 • werken met ontwikkelingsmateriaal.

Schoolbeleid leerrijpheid

Op school hanteren we criteria voor leerrijpheid. Op een speciale ouderavond over leerrijpheid krijgen ouders informatie over leerrijpheid en kunnen ze vragen stellen hierover. Op school is een leerrijpheidsprotocol aanwezig, dat ouders kunnen inzien. In de schoolgids kunt u dit beknopt nalezen.

Onderbouw: Klas 1 t/m 6
Leerplan klas 1 t/m 6
Kenmerkend voor het leerplan is dat het afgestemd is op de ontwikkelingsfasen van de leerlingen. Iedere klas bevat daarom leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd. De vrijeschoolpedagogiek gaat ervan uit, dat de uiterlijke en innerlijke groeiprocessen geschieden volgens een voorspelbaar ritme en samengaan met een specifieke belangstelling bij de leerlingen. In samenhang met deze per jaar veranderende interesses en groeiprocessen, wordt het onderwijs gegeven.

Vertelstof

De rode draad door de diverse vakken heen is de vertelstof. Deze is voor iedere klas anders. Het sluit aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden.
De vertelstof voor de verschillende klassen is:

 • Kleuters en klas 1: sprookjes
 • Klas 2: fabels en heiligenlegenden
 • Klas 3: Oude Testament
 • Klas 4: Germaanse/Noordse mythologie (Edda)
 • Klas 5: Griekse mythologie en oude culturen
 • Klas 6: Romeinen en Middeleeuwen

Een jaarthema doortrekt gedurende een schooljaar de hele leerstof van een klas, waardoor verschillende vakken een onderlinge samenhang krijgen.

Periodeonderwijs

Gedurende enkele weken achter elkaar wordt anderhalf uur aan het begin van de dag besteed aan één bepaald vak. Dit maakt het mogelijk om diep op de stof in te gaan. Iedere dag kan met het vak verder worden gegaan, terwijl de lesstof van de vorige dag kan bezinken. Nadat de periode van een aantal weken voorbij is, duurt het vaak een tijd voordat een vak weer terugkeert. Daardoor is er gelegenheid dat wat geleerd en gedaan is te laten rijpen en schijnbaar te vergeten. Als de leerstof door de leerlingen met enthousiasme is opgenomen blijkt later dat de kennis van de vorige periode is omgewerkt tot inzicht en vaardigheid.

In de loop van de onderbouw worden de volgende vakgebieden als periodeonderwijs gegeven:

 • Rekenen
 • Taal
 • Heemkunde
 • Aardrijkskunde
 • Dierkunde
 • Plantkunde
 • Geschiedenis
 • Meetkunde
 • Natuurkunde
 • Mineralogie
 • Menskunde

Oefenuren

Oefenuren zijn bedoeld om vaardigheden meer systematisch in te oefenen. Het gaat hierbij om vaardigheden op bijvoorbeeld het gebied van lezen, spellen, rekenen en topografie.

In de schoolgids kunt u meer informatie hierover lezen.

Vaklessen

Vaklessen worden gegeven door de eigen klassenleerkracht of door leerkrachten van andere klassen.
Dit zijn:

 • Moderne talen (Engels; spelenderwijs vanaf klas 1)
 • ICT, computeronderwijs, alleen in de hoogste klassen
 • Toneel
 • Handwerken/handenarbeid
 • Houtbewerken
 • Tuinbouw, o.a. eigen tuintje in klas 5
 • Muziek
 • Vormtekenen Schilderen
 • Gymnastiek